برنامه ویژه – پوشش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؛ نتایج و سخنرانی بایدن – بخش سوم

14 آبان 1399