مستندی از زندگی پروفسور احسان یارشاطر

13 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

خبر درگذشت پرفسور احسان یارشاطر در روز یکشنبه دوم سپتامبر از سوی جامعه علمی ایرانیان در داخل و خارج از کشور بعنوان فقدانی جبران ناپذیر برای فرهنگ ایران و زبان و ادبیات فارسی در جهان تلقی شد.