گردشگران مکزیکی در تیراندازی اشتباهی نیروهای امنیتی مصر، کشته شدند

23 شهریور 1394