آخرين ارابه «توت عنخ آمون»

16 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت مصرششمين و آخرين ارابۀ متعلق به«توت عنخ آمون»، نوزدهمين فرعون مصر از دودمان هجدهم را به موزه ای در حال تأسيس در کنار اهرام ثلاثه منتقل کرد. «توت عنخ آمون» در سال های ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ پيش از ميلاد مسيح بر مصر باستان فرمانروايی می کرد.