تازه های فن آوری در خدمت آموزش

08 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ادغام فناوری در فرآيند يادگيری گاه می تواند موجب انحراف و لغزش به دنيای مجازی شود، با اين حال همچنان در بسياری از موارد برای يادگيری و آموزش هم از ابزار مجازی استفاده می شود، و هم واقعی.