اد رویس، رییس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا

20 شهریور 1394