تربیت نیروی کار ماهر و مدرن برای مقابله با از دست رفتن فرصت های شغلی

10 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میلیونها فرصت شغلی در بخش تولید به خاطر افزایش اتوماسیون، مشکلات بازار و عقب ماندگیها در بهره وری در آمریکا از بین رفته اند. همزمان کارخانه ریوردیل امیدوارست که با افزایش نیروی کار و تولیدات جدید، گسترش یابد.