خطرات سیگارهای الکترونیکی در گزارش «شیده رضایی»

25 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه بررسی، ادغام و باز تحلیل ۶۰ هزار مطالعه اخیر در مدارس آمریکا که با هدف سنجش سود و زیان ای سیگارت انجام شده بود، نشان می دهد، خطر استفاده از این محصول در سطح جامعه، از منافع احتمالی آن بسیار بیشتر است.