نقش ما مردم در پاکسازی زمین از پلاستیک

01 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بنا به تحقیقات جدید، سهم هر یک از ما پلاستیک های انباشته شده در کره زمین تقریبا یک تن است، آلاینده ای که به گفته هواداران محیط زیست، مقابله با آن می تواند از قدمی کوچک از سوِی تک تک ما شروع شود. شما روزانه از چند نی استفاده می کنید؟