ديدار ژنرال دمپسی با رهبران عربستان سعودی

29 آذر 1390