ديدار وزير امورخارجه چين از خاورميانه

28 آذر 1392