دومين مناظره شش نامزد نهايی انتخابات رياست جمهوری ايران

15 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

درباره موضوعات سياسی و فرهنگی در ساعت پيش رو می توانيد نظرات خود را درباره اظهارات كانديداها با ما در ميان بگذرايد.