دولت فيليپين در صدد خاتمه دادن به خشونت ها است

25 شهریور 1392