دستور مهاجرتی پرزیدنت ترامپ و یادآوری یک گفتگو| برایان هوک درباره اخراج وابستگان مقامات رژیم ایران به صدای آمریکا چه گفته بود

04 مهر 1398