دستمزد کارگران

13 آوریل 2018
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اگر کارگر هستید بگویید نظرتان درباره حداقل دستمزد تعیین شده چیست؟ میزان حقوق برای یک کارگر چقدر باید باشد تا از عهده هزینه‌های اولیه بربیاید؟