امیدی تازه برای درمان عوارض شیمی درمانی سرطان

21 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اداره نظارت بر امور غذا و دارو در آمریکا، داروی جدیدی را برای پیشگیری و کنترل تهوع، استفراغ های ناشی از شیمی درمانی، تأیید کرد. این دو عارضه،شایع ترین اثرهای ناخواسته و ناخوشایند شیمی درمانی است که در برخی موارد، با وجود خطر گسترش سرطان، موجب انصراف بیمار از ادامه درمان می شود. گزارش شیده رضایی