درخواست پادشاه عربستان سعودی از جامعه بین الملل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه

10 خرداد 1398