درخواست خروج نیروهای آمریکایی از عراق، در تجمعی چندین هزار نفری به دعوت مقتدی صدر در بغداد

04 بهمن 1398