درخواست جامعه پزشکی ایران برای شفاف بودن حکومت در انتشار آمار شیوع ویروس کرونا

29 فروردین 1399