نارضایتی ها در درسدن آلمان

25 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

درسدن در شرق آلمان، در ماه های اخیر شاهد تظاهرات ده ها هزار آلمانی بوده تا اعتراض خود را به آنچه که اسلامی شدن غرب می پندارند نشان دهند. اما نارضایتی های دیگری هم وجود دارد که بویژه در تازه ترین تظاهرات درسدن در روز دوشنبه قابل رویت بود.