گزارش شپول عباسی از زندگی و آثار دنیا فنی‌زاده، عروسک‌گردان کلاه‌قرمزی

08 دی 1395