عدم تصویب طرح تحقیق و تفحص شهرداری در مجلس

26 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آیا به نظر شما نظارت بر عملکرد شهرداری تهران لازم است؟ به نظر شما نظارت بر عملکرد شهرداری باید برعهده چه نهادی باشد؟