بخشی از برنامه دیدبان شهروند | کفش ملی؛ از مصادره در اول انقلاب تا توقف تولید در دهه ۸۰

13 اسفند 1397