بخشی از برنامه دیدبان شهروند | جمهورزی اسلامی، حکومت توتالیتر بر مبنای اطاعت از خدا

23 فروردین 1398