بخشی از برنامه دیدبان شهروند | پیشینه معبد سلیمان در اورشلیم، قبله‌گاه نخست مسلمانان

14 خرداد 1398