دغدغه کاسب کاران

10 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در طی ماه ها و سالهای گذشته بار ها و بارها شنیدیم از بیکار شدن کارگران کارخانه ها یا کارگاه‌های خصوصی به خاطر تعدیل نیرو یا ورشکسته شدنبه نظر شما چرا در ایران كسب و كار با خطر شكست مواجه هستند؟ مهمترین موانع رشد بخش خصوصی در ایران چیست ؟