روز جهانی بیابانزدایی

28 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

سازمان ملل متحد هفدهم ژوئن برابر با 27 خرداد را روز جهانی بیابانزدایی نامیده .پدیده ای که نه تنها تهدیدی جدی برای حیات زمین است؛ بلکه صلح و امنیت جهانی را نیز به خطر انداخته است. ایران با بیش از 6 میلیون هکتار زمین در خطر بیابان شدن، از کشورهای آسیب پذیر در برابر این پدیده است.