داستان بی پایان مزاحمت های خیابانی در ایران

12 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آن چه کاریست که یکی از نمونه های بارز خشونت در جامعه است، صابونش مخصوصا در این سالهای اخیر به تن اکثرزنها و دخترهای ایرانی خورده و می خورد و این روزها اعمال این خشونت انگار سن و سال و ظاهر شخص و مکان و زمان هم نمی شناسد. متاسفانه کمتر زن و دختری را می توانيد در ایران پیدا کنيد که در معرض این خشونت قرار نگرفته باشد. آخر سر هم با این جمله که «بابا کرم از خود درخته»، تمام تقصیرها به گردن زن می افتد. گفتگوی حمیده آرمیده با دکتر آرش نراقی، استاد و پژوهشگر فلسفه، صاحب نظر در مسايل الهيات جديد و اخلاق.