آقا رضا عکاس باشی اولین عکاس ایرانی

20 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آنچه در برنامه سیزدهم دریچه می بینید: آقا رضا عکاس باشی دربار ناصرالدین شاه اولین عکاس حرفه ای ایران.​ آیا فتوژورنالیسم در ایران حرفی برای گفتن دارد؟ معرفی آثار آرمان استپانیان ، هادی مختاریان و راحله صبوحی​