دریچه - ۶

03 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برنامه ششم دریچه ، حسن سربخشیان به بررسیی خبری و مطبوعاتی در ایران می پردازد