فصل جدیدی در روابط آمریکا با کوبا

27 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن روابط دیپلماتیک با هاوانا را از سر میگیرد. رئیس جمهوری گفت سیاستهای گذشته دیگر پاسخگوی عصر جدید نیستند، و زمان روش جدید فرا رسیده . گزارشی از گیتا آرین