درگذشت فیدل کاسترو واکنش های متفاوتی را در داخل و خارج کوبا به دنبال داشت

07 آذر 1395