عشقبازی یک زوج، وسط سرقت مسلحانه از یک "بار"

26 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هیچ عاملی حتی سرقت مسلحانه نمی تواند مانعی برای یک عاشق و معشوق باشد یا دست کم مانع شود که یک زوج عاشق یکدیگر را ببوسند.