کشورهای اروپایی شش هزار میلیارد دلار برای جلوگیری از آسیب کرونا هزینه کرد‌ه‌اند

23 اردیبهشت 1400