سازمان جهانی بهداشت می‌گوید گونه هندی کرونا خطرناک است؛ چرا موج جدید در هند شدید بود

23 اردیبهشت 1400