تحقیقات درباره بیماران کرونا: چرا عوارض بیماری بعد از بهبود بر جای می‌ماند

27 اسفند 1399