سازمان بهداشت جهانی از شناسایی یک میلیون مبتلای جدید به کرونا طی تنها چهار روز خبر داد

29 تیر 1399