نگاهی به آمار جهانی کرونا: ابتلای ده میلیون نفر و مرگ حدود نیم میلیون نفر

11 تیر 1399