توصیه کمیته سنا به دولت ترامپ: ایران به نظام مالی آمریکا دسترسی پیدا نکند

16 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گزارش یک کمیته سنای آمریکا به دولت ترامپ توصیه می کند : توجه داشته باشد ایران به نظام مالی ایالات متحده دسترسی پیدا نکند. گزارش گیتا آرین