ایالات متحده :خطر اسلامگرای تروریستی در برابر گروه های نفرت پراکن داخلی

25 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا ایالات متحده باید همچنان توجه خود را به گروه های اسلامگرای تروریستی در خارج از کشور معطوف کند یا توجه بیشتری به خطر ناشی از گروه های نفرت پراکن داخلی داشته باشد .اعضا کمیته امنیت کشور در مجلس نمایندگان روز ۴ شنبه در جلسه ای به این مساله پرداختند.