واکنش کنگره به عملیات نظامی در سوریه

25 فروردین 1397