گزارش گیتا آرین از ضیافت سازمان جوامع ایرانیان آمریکا با حضور شخصیت های سیاسی در کنگره آمریکا

24 اسفند 1396