موازنه آزادی فردی و محدودیت های آن

04 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت ایالتی کلرادو، هنگامی که در اوایل سال جاری میلاد ، ماری جوانا را برای مصارف تفریحی قانونی شناخت، محدودیتها و مقررات سخت گیرانه ای را هم، در مقایسه با موارد مربوط به استفاده از دخانیات و الکل، تصویب کرد و به اجرا گذاشت.