سرطان روده بزرگ قابل پیشگیری است

04 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با وجوديکه سرطان هنوز مهلکترين بيماری در سراسر جهان به شمار می رود، به گزارش سازمان جهانی بهداشت، سرطان رودۀ بزرگ در قياس با ساير انواع سرطان ها به صورت بهتری قابل پيشگيری ست.