"سازمان صلح پايدار در خاورميانه" در تلاش برای ترویج همزیستی در عراق

05 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

اخيراً نهادی نوبنياد تحت عنوان «سازمان صلح پايدار در خاورميانه» جوانان عراقی با هر مذهب و قوميت را تشويق می کند تا همچون نسل های پيشين با صلح و آشتی در کنار يکديگر زندگی کنند.