موافقت یک قاضی با بررسی بیشتر پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک قاضی فدرال آمریکا با دسترسی بیشتر شاکیان پرونده هیلاری کلینتون به ایمیل های مربوط به دوره خدمت این سیاستمدار آمریکایی در سمت وزارت خارجه موافقت کرده است.