بخشی از برنامه دیدبان شهروند - رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم: در حوزۀ سلامت ما با مردم صادق هستیم

24 اسفند 1398