جشن سینکو د مایو در واشنگتن

15 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز در سراسر آمریکا جشن سینکو د مایو برپا میشود. جشنی که ریشه اش در تاریخ مکزیک هست اما سالهاست که بخشی از فرهنگ امریکا هم شده است. گزارش ماندانا تدین