چين فيليپين را به اقدام های تحريک آميز متهم کرد

11 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

چين از فيليپين انتقاد کرده است که با طلب وساطت از جامعه بين المللی در پی غصب اراضی مورد اختلاف دو کشور است. چين به فيليپين هشدار داده است که چنين عملکردی، که از آن به عنوان «اقدام های تحريک آميز» نام برده بی پاسخ نخواهد ماند. گزارش از پروانه هدايت.