چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۵

03 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بسیاری در ایران بر این باورند که سال ۱۳۹۵سالی بهتر برای معیشت و فعالیت های اقتصادی خواهد بود. این باور برگرفته از تاثیر لغو تحریم های مالی و تجاری بر اقتصاد ایران است. ولی آیا امسال واقعا سال رونق اقتصاد ایران و رشد اقتصادی خواهد بود؟